۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر

 

بخش ارتوپدی در سال ۱۳۵۹ با حضور جناب آقای دکتر محمد قره داغی در بیمارستان کرمان درمان شروع بکار نمود و سپس  آقایان دکتر سعید ابریشمی ،دکتر حسین خطیبی،دکتر سیدرضا شریفی بترتیب در بخش ارتوپدی مشغول بکار شدند و سپس در سال ۱۳۶۷ بعد از ادغام وزارت بهداشت با قسمت آموزش پزشکی وزارت علوم ، دانشگاه علوم پزشکی کرمان شکل گرفت و چون قسمت اعظم بیماران ترومائی در بیمارستان باهنر وابسته به وزارت بهداری درمان می شدند بخش ارتوپدی بیمارستان کرمان درمان هم به بیمارستان شهید باهنر منتقل شد و بصورت یکجا بیماران ترومائی و بیماران الکتیو را پذیرش کرد . و بعد از این آقایان دکتر محمد حسن فدائی ، دکتر دانشپور زندیان به جمع اعضاء هیئت علمی اضافه شدند سپس در سال ۱۳۶۹ بدلیل تصمیم دانشگاه برای راه اندازی دوره دستیاری آقای دکتر خطیبی مدیر گروه وقت از جناب آقای دکتر عباس سالاری و دکتر علی پورامیری که سابقه کار در شهر کرمان را از سالهای قبل داشتند خواستند که به جمع اعضاء هیئت علمی اضافه بپیوندن که اینکار انجام شد و دانشگاه توانست مجوز راه اندازی دوره دستیاری را کسب کند و اولین دوره رزیدنتی با پذیرش سه نفر در سال ۱۳۷۲در بخش ارتوپدی شروع بکار کردند و بعد از آن آقایان دکتر علی سالاری و دکتر سید حجت آیت الهی موسوی هم به استخدام دانشگاه در آمدند و سپس بعد از طی چندین سال آقایان دکتر محمود کریمی مبارکه و دکتر علیرضا سعید هم به جمع هیئت علمی پیوستند و بعضی هم به شهر های دیگر منتقل شدند و در حال حاضر  هشت نفر عضو هیئت علمی شامل آقایان دکتر علی پورامیری ،دکتر علی سالاری ، دکتر محمود کریمی مبارکه ، دکتر علیرضا سعید و دکتر امیرضا صادقی فر و دکتر افشین حشمتی و دکتر شهاب ایل کاو دکتر فرشاد زند رحیمی بعنوان عضو هیئت علمی گروه مشغول به انجام وظیفه هستند بخش ارتوپدی در حال حاضر شامل 87تخت بستری و ۶ اتاق عمل می باشد و غیر از جراحی ستون فقرات تمام اعمال ارتوپدی در این بخش انجام می پذیرد . 22 رزیدنت در سالهای مختلف مشغول گذراندن دوره دستیاری هستند . دانشجو واینترن طبق برنامه تنظیمی دانشگاه در بخش حضور پیدا کرده و آموزش می بیننند. هفته ای پنج روز درمانگاه ارتوپدی دایر است . برنامه های آموزشی برای هر مقطع فراگیران طبق آئین نامه داخلی بخش انجام می شود در این گروه در بین گروههای آموزشی دانشگاه و هم چنین در سطح کشوری از رتبه خوبی برخوردار می باشد

در راستای گسترش فضاهای فیزیکی و جذب نیروهای لازم جهت تکمیل کادر اموزشی و ضعیت فعلی گروه بدین صورت است . هشت نفر در گروه مشغول بکار هستند.

دکتر علی پورامیری، دکتر علی سالاری ،دکتر محمود کریمی مبارکه فلوشیپ زانو،دکتر علیرضا سعید فلوشیپ دست،دکتر امیررضا صادقی فر فلوشیپ شانه، دکتر افشین احمدزاده حشمتی فوق تخصص ستون فقرات ، دکتر شهاب ایل کا فلوشیپ جراحی اطفال.

در مورد افزایش بخش ها هم به مدت پنج سال است که بخش فوق تخصصصی ارتوپدی در مرکز آموزشی درمانی شفا افتتاح گردیده و مشغول بکار می باشد که بیماران الکتیو در آن بخش بستری می شوند و بیماران ترومائی در بیمار ستان باهنر، جزو برنامه های آینده این است که تعداد فلوشیپ ها افزایش یابد و در ضمن پیشنهاد ساخت و راه اندازی دو تروما سنتر در بیمارستان های شفا و افضلی پور به ریاست محترم دانشگاه شده است