۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۴ مهر

 شرح وظايف مدیر گروه

دکتر علی پورامیری

       

 

 
1-تهيه برنامه اجرايي وظايف آموزشي ، پژوهشي و خدماتي ارائه شده از طريق گروه براساس خط مشي و سیاست های دانشكده با مشورت اعضاي گروه ،قبل از شروع نيم سال تحصيلي و گزارش آن به معاون آموزشي دانشكده پزشكي
2- ابلاغ برنامه هاي اجرايي وظايف آموزشي ، پژوهشي و خدماتي هر يكي از اعضاي گروه
3- نظارت بر كليه فعاليت هاي آموزشي ، پژوهشي و خدماتی گروه و ارائة گزارش ماهیانه
4- تهيه جدول دروس هر نيمسال با همكاري اعضاي گروه و تسليم آن به معاون دستیاری دانشكده
5- تجديد نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرين پيشرفت ها ،تغييرات و تحوّلات و تسليم اين برنامه ها به مراجع ذيربط
6- تشكيل و ادارة جلسات شوراي گروه و ارسال گزارش كار ، مصوبات ، پيشنهادها و نظرات جمعي گروه به معاون آموزشی دانشكده براي هماهنگي اجرايي يا طي مراحل قانوني و ابلاغ بخشنامه ها و آئين نامه ها و مصوباتي كه رئيس دانشكده ارسال نموده است .
7- پيشنهاد نيازهاي مالي گروه به رئيس دانشكده پزشكي
8- انجام دادن كليه مكاتبات رسمي گروه و پيشنهاد تهيه لوازم ، كتاب ها و نشريات مورد نياز گروه به رئيس دانشكده
9-پيشنهاد طرح هاي پژوهشي كه گروه راساًيا با همكاري گروههاي ديگر آماده انجام دادن آن است به معاون آموزشی دانشكده براي تصويب در شوراي پژوهشي دانشگاه
10- ارزيابي كار سالانه اعضاي گروه و گزارش آن به رئيس دانشكده
11-ايجاد نظام هماهنگ بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و گسترش شبكه تلفيقي بهداشت و درمان