۱۳۹۸ يکشنبه ۲۹ دي

شرح وظائف اعضاء هیئت علمی گروه ارتوپدی

 
1- شرکت در کلاس های  صبحگاهی طبق برنامه تنظیمی بخش
2- شرکت در گزارشات صبحگاهی  
3- حاضر بودن و شرکت فعال در اموزش دستیاران در اتاق عمل روزهای موظفی    
4- حاضر بودن در درمانگاه و آموزش سرپائی دستیاران ، کارورزان و کارآموزان    
5- شرکت در جلسات گروه
6- شرکت در ژورنال کلاب
7- شرکت در کنفرانس های هفتگی    
8-   ارائه کنفرانس در بخش
9- شرکت در کنفرانس های خارج بخش    
10- ارائه مقاله در کنفرانس های سالیانه دانشگاه و سمینارهای منطقه ای و کشوری
11- سرپرستی پایان نامه های بخش در رده های مختلف فراگیران
12- ارائه Lecture در کنفرانس های سالیانه دانشگاه
13- شرکت در گراند راند های بخش
14- طراحی سوال برای امتحانات درون بخش ، OSCE و ارتقاء سالیانه بر اساس Blue print بخش
15- حاضر شدن در اتاق عمل در زمان آنکالی در صورت نیاز
16- انجام مشاوره های درون بخشی و خارج بخشی
 
شروع بخش اينترن و استاژر
 
- با ورود هر دوره جديد استاژر و اينترن به بخش روز اول هفته توسط رزيدنت ارشد كلاس توجيهي و ليست كنفرانس و رفرانس مشخص مي شود و سپس در هر روز هفته يكي از اعضاء كه ار اتاق عمل بيرون باشد مسئوليت كنفرانس ،راند و درمانگاه را برعهده خواهد گرفت.
شرح وظايف دانشجويان :
طبق برنامه گروه   كلاس دانشجويان  از ساعت 9-8  مي باشد و اينترنها موظف هستند كه در اين كلاسها شركت مي كنند و بعد از ارائه  كنفرانس توسط يكي از دانشجويان  از اينترنها نيز به صورت سوال و جواب راجع به همان موضوع بحث مي شود  راند بخش با حضور تمام دانشجويان واينترنها همان گروه انجام مي شود و بقيه اينترنها به كارهاي گروه خود مي پردازند درمانگاه  با حضور اتندينگ مربوطه رزيدنتها و اينترنهاي گروه و دانشجويان برگزار مي گردد.   
شرح وظايف اينترها :
 الف ) در بخش  نوشتن شرح حال ،نت روزانه ، پانسمان بيماران با نظارت رزيدنت و پيگيري كارهاي روزانه بيمار شامل : انجام آزمايشات  راديوگرافي ها، مشاوره ها و اطلاع دادن جواب به رزيدنت ، شركت در كلاسهاي صبحگاهي ة كنفرانس ها، نوشتن خلاصه پرونده
ب)  شركت فعال در درمانگاه و ديدن بيمار و كمك كردن به رزيدنت 
ج) در اورژانس : ويزيت بيمار ، بيحركت كردن عضوصدمه ديده ،اقدامات درماني در اورژانس ، حمل و نقل بيمار از اورژانس به راديولوژي – بخش يا اتاق عمل و اينترن بايد بصورت مقيم در اورژانس  و اتاق عمل اورژانس حضور داشته باشد.
 
 

 شرح وظايف آموزشي

 

شامل : شركت در كلاس هاي صبحگاهي ، ژورنال كلاب ، ويزيت بخش ، كار درمانگاه ، كار در اتاق عمل و ويزيت اورژانس 
 
اجراي سياست هاي كلي گروه با همكاري و مشاورت با اعضاء گروه، مشاركت و نظارت به طراحي سوالات امتحانات رزيدنتي ، نظارت و مشاركت در برنامه هاي درسي رزيدنتها-اينترنها و دانشجويان، شركت در جلسات دانشكده و دانشگاه ، نظارت بر نحوه درمان بيماران،نظارت بر نحوه كار رزيدنتها - اينترنهاو دانشجويان، شركت و نظارت در امتحانات، اجراي سمينارها و برنامه هاي مدون ،نظارت بر كار پرسنل بخش ها – اتاق عمل و اورژانس ، مشاركت و هماهنگي در اجراي    كنفرانس هاي هفتگي- ژورنال كلاب و گراند راند 
 
رزيدنت سال اول :     همكاري با اينترن و دانشجويان در اورژانس
رزيدنت سال دوم :     همكاري با اينترن و دانشجويان دراورژانس و بخش
 رزيدنت سال سوم:     همكاري با اينترن و دانشجويان در اورژانس و بخش و حل مشكلات آنها
 رزيدنت سال چهارم:  همكاري با اينترن و دانشجويان در اورژانس و بخش و توانائي تدريس درس ارتوپدي