۱۳۹۸ دوشنبه ۲۹ مهر
 

* ارزیابی دستیاران *

- هدف کلی:
تربیت نیروی انسانی متخصص در رشته ارتوپدی که توانائی کافی در مورد تشخیص و درمان و پیشگیری بیماریهای ارتوپدی را داشته باشد.
 
- اهداف تخصصی:
الف- دانش کافی جهت تشخیص بیماریهای ارتوپدی و استفاده مناسب از روشهای تشخیصی پاراکلینیکی بر حسب نیاز.
ب- دانش کافی جهت درمان بیماران و عوارض احتمالی.
ج- استفاده از روش درمانی مناسب برای بیمار و پرهیز از روش های غیرضروری.
د- دانش استفاده صحیح و مناسب از وسائل مختلف جراحی ارتوپدی.
هـ- ایجاد علاقه کافی در مورد کمک به بیماران.
و- ایجاد تعهد و اخلاق پزشکی.
ز- ایجاد قدرت پژوهش و آموزرش در رشته ارتوپدی.
ح- پیدایش مسئولیت در قبال بیماران.
ط- پیدا کردن انگیزه جهت دستیابی به موارد فوق.
 
 

* ارزیابی دستیار سال اول *

- اهداف ویژه نشانگرهای پیشنهادی:
1- به ازای هر 8 تخت در بخش تخصصی ارتوپدی باید یک نفر دستیار وجود داشته باشد.
2- فضای مناسب آموزش از قبیل کتابخانه، اتاق مطالعه و خوابگاه مناسب در اختیار داشته باشد.
3- روزانه 9-8 ساعت حضور منظم و فعال در بخش داشته باشد.
4- ماهیانه حداقل 12 کشیک بگذراند.
5- مؤظف به ثبت شرح حال کامل بیماران در پرونده است.
6- بایستی بتواند برای بیماران برنامه تشخیصی و درمانی تهیه  کند.
7- قادر به Management بیماران اورژانسی به درستی باشد.
8- بایستی بتواند حداقل به 80% اتیولوژی بیماران دسترسی پیدا کند.
9- مؤظف است که بیماران را در گزارش صبحگاهی به همراه کارورز معرفی بنماید.
10- بایستی در کلیه فعالیت های آموزشی بخش نظیر CPC، گزارش صبحگاهی، راند آموزشی و گراند راند شرکت فعال داشته باشد.
11- حداقل ماهانه یک کنفرانس ارائه دهد.
12- کارگاه روش تحقیق را گذرانده باشد.
13- شناخت کافی بر مسائل و اولویتهای پژوهشی جامعه و منطقه داشته باشد.
14- پایان نامه تخصصی خود را انتخاب و به ثبت رسانیده باشد.
15- حداقل 50% نمره آزمون ارتقاء را کسب نماید.
بطور کلی دستیاران سال اول، در یک فضای مناسب آموزشی، با شرکت در فعالیتهای آموزشی، درمانی و پژوهشی، طبق برنامه مدون، بایستی علاوه بر کسب توان علمی و مهارتهای عملی و نگرش پژوهشی، قادر به کسب حداقل 50% نمره آزمون ارتقاء باشد.
* مهارتهای دستیار سال اول *
- حیطه شناختی: 
الف) تخصصی:
1- آشنائی کامل  با آناتومی اندامها و ستون فقرات.
2- میانه کامل و صحیح بیماران ارتوپدی در درمانگاه.
3- معاینه صحیح بیماران تروماتیک در اورزانس و آگاهی از روش درمانی صحیح اینگونه بیماران.
4- آشنائی با approach های مختلف جراحی. ( منظور از اپروچ انسزيون جراحی می باشد که بايد با تمامی اپروچ های اندام های فوقانی و تحتانی آشنا شود ) 
5- آشنائی کامل با مقررات اطاق عمل ارتوپدی.
6- آشنائی با روش صحیح گچ گیری و بانداژهای مختلف.
 
ب) نیمه تخصصی:
1- آشنائی با آناتومی و فیزیولوژی کلی بدن.
2- آشنائی با معاینه بیمار از نظر سایر سیستم ها.
- حیطه مهارتی: 
الف) تخصصی:
1- توانائی استفاده صحیح از لباس مخصوص اطاق عمل.
2- توانائی دست شستن صحیح و کمک در اطاق عمل.
3- توانائی انجام معاینه صحیح بیمار در اورژانس.
4- گرفتن شرح حال کامل از بیماران بخش.
5- ویزیت روزانه بیماران بخش و شناختن عوارض احتمالی.
6- توانائی  انجام پانسمان صحیح، برداشتن بخیه، باز کردن دریچه روی گچ.
7- نوشتن مشاوره ها بطور صحیح.
8- توانائی انجام معاینه بیماران ارتوپدی در درمانگاه بطور صحیح .
9- توانائی انجام بی حرکت کردن عضو صدمه دیده بطور موقت.
10- توانائی کنترل خونریزی بیماران مصدوم  بطور اولیه.
11- شرکت در کلاس ها و کنفرانس ها.
12- شرکت در راند بخش ها.
13- توانائی انجام جااندازی های بسته شکستگی هائی مثل کالیس، شکستگی تیبیا، شکستگی دوبل ساعد بچه ها در آخر سال.
14- دوختن زخم های ساده اندامها.
ب) نیمه تخصصی:
1- توانائی انجام معاینه  سایر سیستم ها.
2- شرکت در کلاس های زبان و کامپیوتر و آناتومی.
- حیطه عاطفی:
رزیدنت در پایان سال اول توانائی انجام کار های محوله را داشته باشد، بدون اینکه لازم باشد مرتباً به او گوشزد کرد.
 
 

* ارزیابی دستیار سال دوم *

- اهداف ویژه و نشانگرهای پیشنهادی:
(اعضای شورای ارزیابی گروه می توانند با نظر توافقی خود، مواردی را به لیست پیشنهادی اضافه نموده و یا از آن حذف نمایند. حدود موارد پیشنهادی با نظر اعضای شورا قابل تعدیل می باشد).
1- به ازای هر 8 تخت یک دستیار سال دوم وجود داشته باشد.
2- از فضای مناسب آموزشی نظیر کتابخانه، اتاق مطالعه و خوابگاه مناسب برخوردار باشد.
3- روزانه 9-8 ساعت حضور منظم و فعال در بخش داشته باشد.
4- حداقل 10 کشیک در ماه بگذراند.
5- دو بخش غیر جنرال (تخصصی ) را بگذراند.
6- در گزارش صبحگاهی با دستیار سال اول و کارورزان همکاری کند.
7- در راندهای بخش، بر نحوه کار کارورزان و دستیاران سال اول نظارت و راهنمایی کامل داشته باشد.
8- بایستی بر مهارتهای عملی خود بیفزاید (در این قسمت اعضای شورای ارزیابی مؤظف هستند، مهارتهایی را که انتظار می رود دستیاران سال دوم بر آن مسلط شوند، لیست نمایند).
9- طرح تشخیصی و درمانی بیماران را بطور صحیح انجام دهد.
10- شناخت کافی از نحوه تشخیص و درمان بیماریهای نادر تخصص مربوط داشته باشد.
11- شناخت کافی از اولویتهای پژوهشی جامعه و منطقه داشته باشد.
12- حداقل در یک طرح پژوهشی شرکت نماید.
13- دو کنفرانس CPC در سال ارائه دهد.
14- 60% نمره آزمون ارتقاء را کسب نماید.
بطور کلی دستیاران سال دوم، بایستی علاوه بر تداوم فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و درمانی، قادر به تکمیل و اجرای مهارتهای کسب شده در سال اول، افزایش توان علمی و مشارکت بیشتر در فعالیت های آموزشی و تقویت دیدگاههای  پژوهشی خود باشد و در پایان سال دوم حداقل 60% نمره آزمون ارتقاء را کسب نماید.
 
 
* مهارتهای دستیار سال دوم *
- حیطه شناختی: 
الف) تخصصی:
1- آشنائی کامل با موارد اورژانسی.
2- دانش حداقل 50% از کتابهای رفرانس
3- آشنائی با مجلات ارتوپدی رفرانس.
4- آشنائی با روش های مختلف جراحی.
5- آشنائی کامل با وسائل ارتوپدی در اطاق عمل.
ب) نیمه تخصصی:
1- آشنائی کامل با عوارض سایر سیستم ها که ممکن است یک بیمار ارتوپدی داشته باشد.
2- آشنائی با روش تحقیق و آمار.
- حیطه مهارتی: 
الف) تخصصی:
1- توانائی انجام یک عمل جراحی کوچک بطور صحیح .
2- توانائی management یک بیمار حادثه دیده.
3- توانائی ویزیت بیماران پیگیری در درمانگاه.
4- ویزیت روزانه بخش و دانستن کامل مسائل بیمار بعد از عمل و بررسی وضعیت زخم بعد از عمل.
5- توانائی انجام اصلاح و ترمیم گچ بیماران.
6- توانائی برقراری کشش مناسب برای بیماران.
7- توانائی در ارائه یک مقاله بطور صحیح از مجلات ارتوپدی.
8- توانائی انجام تمام جااندازی های بسته.
9- توانائی انجام پونکسیونهای  مفصلی.
10- توانائی ترمیم زخمهای بینابینی.
11- توانائی ترمیم تاندونهای اکستانسور.
12- توانائی انجام گرافت های پوستی.
13- توانائی انجام عملهائی نظیر پلاک ساق، درآوردن پیچ و پلاک و وایر.
 
 
 
ب) نیمه تخصصی:
1- توانائی انجام مشاوره های لازم در صورت نیاز.
2- تکمیل اطلاعات علوم پایه.
- حیطه عاطفی:
شناخت کلیه موارد اورژانسی و غیر اورژانسی و سؤال کردن از اتندینگ مربوط راجع به روش درمانی مناسب برای بیمار.
 

* ارزیابی دستیار سال سوم *

- اهداف ویژه و نشانگرهای پیشنهادی: 
(اعضای شورای ارزیابی گروه می توانند با نظر توافقی خود، مواردی را به لیست پیشنهادی اضافه نموده و یا از آن حذف نمایند. حدود موارد پیشنهادی با نظر اعضای شورا قابل تعدیل می باشد).
1- حضور منظم روزانه به مدت 9-8 ساعت در بخش و شرکت در گزارشهای صبحگاهی.
2- هدایت و ارشاد دستیاران سال اول و دوم و دانشجویان پزشکی و حل مشکلات آنان.
3- شرکت در اورژانس و بحث و تبادل نظر در مورد اورژانسها و بطور کلی قدرت اداره موارد اورژانسهای تخصص مربوطه.
4- تشخیص حداقل 80% اتیولوژی بیماریهای رشته تخصصی مربوطه.
5- قادر به انجام اعمال جراحی تخصص مربوطه (اعضای شورای ارزیابی گروه مؤظف هستند اعمال جراحی که دستیاران سال سوم توانایی انجام آن را دارند، لیست نمایند).
6- آماده کردن بیمار در اعمال جراحی سنگین و حل مشکلات بیماران پس از عمل جراحی (اعضای شورای ارزیابی گروه مؤظف هستند که موارد خواسته شده را که از عهده دستیاران سال سوم برمی آید، لیست نمایند).
7- توانایی تفسیر تصاویر رادیولوژیک و ... رشته تخصصی مربوطه را داشته باشد.
8- شرکت در کلیه فعالیتهای آموزشی بخش از قبیل  ژورنال کلاب، تومور بورد و کنفرانسهای ماهانه.
9- حداقل در ماه 8 شب آنکال باشد.
10- 70% نمره آزمون ارتقاء را کسب نماید.
* مهارتهای دستیار سال سوم *
- حیطه شناختی: 
الف) تخصصی:
1- آشنائی کامل با بیماریهای ارتوپدی.
2- آشنائی تمامی کتب رفرانس.
3- آشنائی با بیومکانیک مفاصل.
4- آشنائی با تکنیک های مختلف جراحی در مورد هر عمل.
5- آشنائی کامل با مجلات ارتوپدی رفرانس.
ب) نیمه تخصصی:
1- آشنائی با روش های تحقیقی و آمار.
2- آشنائی کامل با آناتومی قفسه سینه، شکم و جمجمه.
 
 
- حیطه مهارتی: 
الف) تخصصی:
1- توانائی انجام صحیح یک عمل ارتوپدی .
2- توانائی management یک بار matiple trauma .
3- توانائی ویزیت بیماران اولیه و پیگیری.
4- نوشتن نت در پرونده بیماران بستری و برنامه ریزی درمانی برای بیمار.
5- راند بخشی و برنامه ریزی ادامه درمان بیماران و یا شروع درمان.
6- توانائی دادن کنفرانس در بخش.
7- توانائی sclamn کردن صحیح بیماران.
8- توانائی انجام عمل پلاک استخوانهای طویل.
9- توانائی ترمیم تاندونهای فلکسور.
10- توانائی انجام عمل هیپ نیلینگ.
11- توانائی انجام عمل پروتز مُر استخوان ران.
12- توانائی انجام عمل تاندون ترانسفر.
13- توانائی انجام عمل کلاب فوت.
14- توانائی انجام عمل آرتروتومی ها.
15- توانائی انجام عمل ترمیم لیگامانها.
16- ترمیم زخمهای پیچیده.
17- فلاپ های پوستی.
18- توانائی تشخیص کامل صدمات عروقی.
ب) نیمه تخصصی:
1- توانائی انجام یک کار تحقیقاتی.
2- توانائی بررسی نتایج چند روش درمان در مورد یک بیماری بخصوص .
3- توانائی بررسی نتایج مشاوره ها.
- حیطه عاطفی:
برخورد صحیح و منطقی با بیمار و اطرافیان و حفظ خونسردی و انجام کار بیمار در موقع مناسب بدون به تأخیر انداختن و یا اهمال در انجام عمل.
 

* ارزیابی دستیار سال چهارم *

- اهداف ویژه و نشانگرهای پیشنهادی:
(اعضای شورای ارزیابی گروه می توانند با نظر توافقی خود، مواردی را به لیست پیشنهادی اضافه نموده و یا از آن حذف نمایند. حدود موارد پیشنهادی با نظر اعضای شورا قابل تعدیل می باشد).
1- قادر به اداره امور و حل مشکلات صبحگاهی و هدایت جلسه باشد.
2- قادر به انجام اعمال جراحی به تنهایی و پیگیری عوارض ناشی از آن باشد.
3- در طول دوره دستیاری، پایان نامه خود را به پایان رسانیده باشد.
4- بخش های تخصصی را گذرانده باشد (اعضای شورای ارزیابی گروه مؤظف هستند که بخشهای تخصصی را که دستیاران سال چهارم بایستی آنها را گذرانده باشند، لیست نمایند).
5- تقریباً قادر به شناسایی بیش از 90% اتیولوژی بیماریهای تخصص مربوطه باشد.
6- بتواند امور محوله اعمال جراحی و مشکلات ناشی از آن را در اتاق عمل مستقلاً حل و فصل نماید.
7- ژورنال کلاب را اداره نموده و در هر مورد نظرات خودش را با توجه به مطالعه و آگاهی و حضور در امتحانات تخصصی بیان نماید.
8- حداقل در ماه 6 شب آنکال باشد.
9- حداقل بیش از 75 % نمره آزمون ارتقاء را کسب نماید تا بتواند در امتحانات بورد تخصصی شرکت کند.
 
* مهارتهای دستیار سال چهارم *
- حیطه شناختی: 
الف) تخصصی:
1- آشنائی کامل به تمامی بیماریهای ارتوپدی و عوارض آن.
2- احاطه کامل به کتب و مجلات رفرنس.
3- آشنائی با مقالات و تحقیقات انجام شده در داخل کشور.
4- شرکت در سمینارها و کنگره ها لااقل یک مرتبه در سال چهارم.
ب) نیمه تخصصی:
1- آشنائی کامل با روش های مختلف تحقیق.
2- آشنائی کامل با قوانین و مقررات نظام پزشکی.
3- آشنائی کامل با اخلاق پزشکی و تعهدات یک پزشک در جامعه.
4- آشنائی با روش های مختلف تدریس.
 
 
- حیطه مهارتی: 
الف) تخصصی:
1- توانائی انجام عملهای ارتوپدی بدون کمک اتندینگ (فقط با نظارت اتندینگ).
2- توانائی management بیماران hing rise .
3- توانائی اداره کردن یک جلسه کنفرانس.
4- توانائی ارائه یک مقاله یا یک کنفرانس در یک آکادمی داخل کشور.
5- توانائی راند بخشی و بحث و گفتگو با سایر رزیدنتها در مورد بیماران.
6- توانائی management عوارضی بیماران.
7- توانائی انجام چندین روش مختلف جراحی در مورد یک بیماری.
8- توانائی انجام یک عمل ارتوپدی با توجه به امکانات موجود در هر نقطه از کشور.
9- توانائی انجام استئوتومی ها.
10- توانائی انجام آرتروپلاستی.
11- توانائی انجام فیوژنها.
12- توانائی انجام ترمیم عصب.
13- توانائی انجام close maling.
14- توانائی انجام اعمال جراحی C.D.H.
15- توانائی انجام  آرتروسکوپی.
16- توانائی انجام عملهای عروقی یا با همکاری با یک جراح عمومی.
ب) نیمه تخصصی:
1- توانائی انجام یک پروژه تحقیقاتی.
2- توانائی انجام یک مشاوره در بیماران با تشخیص مشکل.
3- ایجاد هماهنگی در گروه رزیدنتها که هر کس به طور کامل به وظیفه خود عمل نماید.
4- توانائی تدریس درس ارتوپدی.
- حیطه عاطفی:
با اطلاع از قوانین و مقررات و مجموعه اطلاعات علمی که کسب کرده است بتواند طوری بیماری را درمان کند که هر کس بخواهد در مورد کار او اظهار نظر کند کار او را تأیید کند و بگوید که بهتر از این نمی توانسته است کاری برای بیمار انجام دهد