۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر

* شرح وظایف کارورزان گروه ارتوپدی:

 

 

1- نوشتن شرح حال (  history  ) بیماران.

2- نوشتن سیر بیماری در ویزیت روزانه.

3- معاینه بیماران بستری و شرکت فعال در ویزیت روزانه استاد و اسیستانت ها.

4- پیگیری امور مربوط به بیماران بستری مانند پیگیری مشاوره ای پزشکی، پیگیری آزمایشات و رادیولوژیهای بیماران.

5- گرفتن انواع آتل های گچی و قرار دادن ترکشن ها و باز کردن گچ.

6- تکمیل پرونده بیماران منجمله خلاصه پرونده