۱۳۹۸ دوشنبه ۲۹ مهر

* شرح وظایف کارآموزان گروه ارتوپدی:

 

 

 

1- تعداد کارآموزان بخش ارتوپدی بایستی به نسبت یک نفر به سه تخت باشد.

2- کارآموزان موطف به رعایت شئونات شرعی، اخلاقی و پزشکی نسبت به پرسنل پزشکی و بیماران هستند.

3- کارآموزان بایستی به طور فعال در برنامه آموزشی بخش حضور یابند.

4- کارآموزان موظفند که با تهیه شرح حال  از بیماران و نوشتن problem list و تشخیص مناسب بیمار را در راند آموزشی معرفی نمایند.

5- کارآموزان بایستی روزانه اقدام به نوشتن problem Note بیماران بنمایند.