۱۳۹۸ شنبه ۵ بهمن
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ سه شنبه ۱۳ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ سه شنبه ۱۳ آذر   

 

 

 

 

فروردین 97

ایام هفته

تاريخ

کشیک

اتند مربوطه

چهارشنبه

1/1/97

 

دکتر پورامیری،دکتر سالاری

اینترن: دکتر حسین چنگیزی

پنج شنبه

2/1/97

 

جمعه

3/1/97

 

شنبه

4/1/

دکتر حجتی

دکتر حشمتی

 اینترن : دکتر دکتر ابراهیمی

یکشنبه

5/1/

دکتر قرایی

دوشنبه

6/1/

 

سه شنبه

7/1/

 

چهارشنبه

8/1/

دکتر حجتی

دکتر سعید،دکتر ایل کا

اینترن: دکتر قرایی

پنج شنبه

9/1/

دکتر قرایی

جمعه

10/1/

 

شنبه

11//1/

دکتر ابراهیمی

یکشنبه

12/1/

دکتر ابراهیمی

دکتر کریمی،دکتر صادقی فر

اینترن: دکتر حجتی

دوشنبه

13/1/

 

سه شنبه

14/1/

دکتر قرایی،حجتی

چهارشنبه

15/1/

دکتر ابراهیمی،چنگیزی

پنج شنبه

16/1/

دکتر قرایی،حجتی

 

جمعه

17/1/

 

 

شنبه

18/1/

دکتر ابراهیمی،قرایی

 

یکشنبه

19/1/

دکتر حجتی،چنگیزی

 

دوشنبه

20/1/

دکتر ابراهیمی،قرایی

 

سه شنبه

21/1/

دکتر حجتی،چنگیزی

 

چهارشنبه

22/1/

دکتر ابراهیمی،قرایی

 

پنج شنبه

23/1/

دکتر حجتی،چنگیزی

 

جمعه

24/1/

 

 

شنبه

25/1/

دکترحجتی ،ابراهیمی

 

یکشنبه

26/1/

دکترقرایی،چنگیزی 

 

دوشنبه

27/1/

دکتر ابراهیمی،حجتی

 

سه شنبه

28/1/

دکتر قرایی،چنگیزی

 

چهارشنبه

29/1/

دکتر ابراهیمی،حجتی

 

پنج شنبه

30/1/

دکتر قرایی،چنگیزی

 

جمعه

31/1/

 

 

 

اردیبهشت 97

ایام هفته

تاريخ

کشیک

اتند مربوطه

شنبه

1/2/97

دکتر رضازاده

دکتر پورامیری،دکتر سالاری

اینترن: نورمندی

یکشنبه

2/2/97

دکتر نودین نژاد،قاسمی

دوشنبه

3/2/97

دکتر هدایتی،اقبال

سه شنبه

4/2/

دکتر نورمندی،رضازاده

دکتر حشمتی

 اینترن : دکتر قاسمی

چهارشنبه

5/2/

دکتر نودین نژاد،هدایتی

پنج شنبه

6/2/

دکتر قاسمی

جمعه

7/2/

 

شنبه

8/2/

دکتر اقبال، رضازاده

دکتر سعید،دکتر ایل کا

اینترن: دکتر هدایتی، رضازاده

یکشنبه

9/2/

دکتر نورمندی،هدایتی

دوشنبه

10/2/

دکتر رضازاده،نودین نژاد

سه شنبه

11//2/

دکتر اقبال، قاسمی

چهارشنبه

12/2/

 

دکتر کریمی،دکتر صادقی فر

اینترن: دکتر اقبال، نودین نژاد

پنج شنبه

13/2/

دکتر اقبال

جمعه

14/2/

 

شنبه

15/2/

دکتر قاسمی،نورمندی

یکشنبه

16/2/

دکتر نودین نژاد،اقبال

 

دوشنبه

17/2/

دکتر رضازاده،نورمندی

 

سه شنبه

18/2/

دکتر هدایتی،قاسمی

 

چهارشنبه

19/2/

دکتر نورمندی،نودین نژاد

 

پنج شنبه

20/2/

دکتر هدایتی

 

جمعه

21/2/

 

 

شنبه

22/2/

دکتر نودین نژاد،اقبال

 

یکشنبه

23/2/

دکتر هدایتی،قاسمس

 

دوشنبه

24/2/

دکتر اقبال،رضازاده

 

سه شنبه

25/2/

دکتر نورمندی،نودین نژاد

 

چهارشنبه

26/2/

دکتر قاسمس،هدایتی

 

پنج شنبه

27/2/

دکتر نورمندی

 

جمعه

28/2/

 

 

شنبه

29/2/

دکتر نورمندی،اقبال،رضازاده

 

یکشنبه

30/2/

دکتر نودین نژاد،رضازاده

 

دوشنبه

31/2/

دکتر قاسمی،هدایتی

 

 

 

خرداد 97

 

ایام هفته

تاريخ

کشیک

اتند مربوطه

سه شنبه

1/3/97

دکتر مقبلی ،آئین

دکتر پورامیری،دکتر سالاری

اینترن: خانم دکتر رنجبر

چهارشنبه

2/3/97

دکتر رنجبر

پنج شنبه

3/3/97

دکترمقبلی

جمعه

4/3/

 

دکتر حشمتی

 اینترن :خانم  دکتر مقبلی

شنبه

5/3/

دکتر مقبلی

یکشنبه

6/3/

دکتر زنگی آبادی

دوشنبه

7/3/

دکتر آئین ،رنجبر

سه شنبه

8/3/

دکتر زنگی آبادی

دکتر سعید،دکتر ایل کا

اینترن: خانم دکتر آئین

چهارشنبه

9/3/

دکتر مقبلی

پنج شنبه

10/3/

دکتر رنجبر

جمعه

11//3/

 

شنبه

12/3/

دکتر مقبلی

دکتر کریمی،دکتر صادقی فر

اینترن: خانم دکتر زنگی آبادی

یکشنبه

13/3/

دکتر زنگی آبادی، رنجبر

دوشنبه

14/3/

دکتر آئین

سه شنبه

15/3/

 

چهارشنبه

16/3/

دکتر مقبلی

 

پنج شنبه

17/3/

دکتر زنگی آبادی

 

جمعه

18/3/

 

 

شنبه

19/3/

دکتر آئین،زنگی آبادی

 

یکشنبه

20/3/

دکتر رنجبر

 

دوشنبه

21/3/

دکتر آئین

 

سه شنبه

22/3/

دکتر مقبلی،رنجبر

 

چهارشنبه

23/3/

دکتر زنگی آبادی

 

پنج شنبه

24/3/

دکتر آئین

 

جمعه

25/3/

 

 

شنبه

26/3/

دکتر دکتر زنگی آبادی

 

یکشنبه

27/3/

دکتررنجبر

 

دوشنبه

28/3/

دکتر آئین

 

سه شنبه

29/3/

دکتر مقبلی

 

چهارشنبه

30/3/

دکتر زنگی آبادی،آئین

 

پنج شنبه

31/3/

دکتر رنجبر

 

 

 

تیر 97

                               

ایام هفته

تاريخ

کشیک

اتند مربوطه

جمعه

1/4/97

دکتر ثمره

دکتر پورامیری،دکتر سالاری

اینترن: خانم دکتر یعقوبی

شنبه

2/4/97

دکتر یعقوبی،نجارزداه

یکشنبه

3/4/97

دکتر ثمره

دوشنبه

4/4/

دکتر آئینه

دکتر حشمتی

 اینترن :خانم  دکتر ثمره

سه شنبه

5/4/

دکتر ثمره،ملوکی

چهارشنبه

6/4/

دکتر یعقوبی ،نجارزاده

پنج شنبه

 

7/4/

دکتر آئینه

جمعه

 

8/4/

دکتر یعقوبی

دکتر سعید،دکتر ایل کا

اینترن: خانم دکتر نجارزاده،ملوکی

شنبه

9/4/

دکتر ملوکی

یکشنبه

10/4/

دکتر یعقوبی،آئینه

دوشنبه

11//4/

دکتر نجارزاده

سه شنبه

12/4/

دکتر ملوکی،ثمره

دکتر کریمی،دکتر صادقی فر

اینترن: آقای دکتر آئینه

چهارشنبه

13/4/

دکتر آئینه

پنج شنبه

 

14/4/

دکتر ملوکی

جمعه

15/4/

دکتر آئینه،

شنبه

16/4/

دکتر ثمره،ملوکی

 

یکشنبه

17/4/

دکتر یعقوبی

 

دوشنبه

 

18/4/

دکتر نجارزاده

 

سه شنبه

19/4/

دکتر ملوکی

 

چهارشنبه

20/4/

دکتر یعقوبی،آئینه

 

پنج شنبه

21/4/

دکتر نجارزاده

 

جمعه

22/4/

دکتر ملوکی

 

شنبه

23/4/

دکتر نجارزاده

 

یکشنبه

24/4/

دکتر یعقوبی،ثمره

 

دوشنبه

 

25/4/

دکتر آئینه

 

سه شنبه

26/4/

دکتر ثمره 

 

چهارشنبه

27/4/

دکتر نجارزاده

 

پنج شنبه

28/4/

دکتر آئینه

 

جمعه

29/4/

دکتر ثمره

 

شنبه

30/4/

دکتر یعقوبی

 

یکشنبه

31/4/

 

دکتر ملوکی،نجارزاده

 

 

 

مرداد 97

ایام هفته

تاريخ

کشیک

اتند مربوطه

دوشنبه

1/5/97

دکترشاهمرادی

دکتر پورامیری،دکتر سالاری

اینترن: خانم دکترابریشمی

آقای دکتر شاهمرادی

سه شنبه

2/5/97

دکتر مهرنیا

چهارشنبه

3/5/97

دکتر محمدی

پنج شنبه

4/5/

دکتر ابراهیمی

دکتر حشمتی

 اینترن :آقای دکتر محمدی

جمعه

5/5/

دکتر خازنی

شنبه

6/5/

دکتر محمدی

یکشنبه

7/5/

دکتر شاهمرادی

دوشنبه

8/5/

دکتر مهرنیا

دکتر سعید،دکتر ایل کا

اینترن: خانم دکتر خازنی پور

سه شنبه

9/5/

دکتر خازنی پور

چهارشنبه

10/5/

دکتر محمدی

پنج شنبه

11/5/

ذکتر ابریشمی

جمعه

12/5/

دکتر خازنی پور

دکتر کریمی،دکتر صادقی فر

اینترن: آقای دکتر مهرنیا

شنبه

13/5/

دکتر شاهمرادی

یکشنبه

14/5/

دکتر خازنی

دوشنبه

15/5/

دکتر ابریشمی

سه شنبه

16/5/

دکتر مهرنیا

 

چهارشنبه

17/5/

دکتر خازنی

 

پنج شنبه

18/5/

دکتر شاهمرادی

 

جمعه

19/5/

دکتر محمدی

 

شنبه

20/5/

دکتر مهرنیا

 

یکشنبه

21/5/

دکتر ابریشمی

 

دوشنبه

22/5/

دکترشاهمرادی

 

سه شنبه

23/5/

دکتر خازنی

 

چهارشنبه

24/5/

دکتر ابریشمی

 

پنج شنبه

25/5/

دکتر محمدی

 

جمعه

26/5/

د کتر مهرنیا

 

شنبه

27/5/

دکتر محمدی

 

یکشنبه

28/5/

دکتر ابریشمی

 

دوشنبه

29/5/

دکتر خازنی

 

سه شنبه

30/5/

دکتر مهرنیا

 

چهارشنبه

31/5/

دکتر شاهمرادی

 

 

شهریور 97

 

ایام هفته

تاريخ

کشیک

اتند مربوطه

پنج شنبه

1/6/97

دکتر امانت

دکتر پورامیری،دکتر سالاری

اینترن: خانم دکتر دعاگویی

 

جمعه

2/6/97

دکتر مقتدر

شنبه

3/6/97

دکتر امانت

یکشنبه

4/6/

دکتر دعاگویی

دکتر حشمتی

 اینترن :خانم دکتر فخارپور

دوشنبه

5/6/

دکتر فخارپور

سه شنبه

6/6/

دکتر مقتدر

چهارشنبه

7/6/

دکتر فخارپور

پنج شنبه

8/6/

دکتر امانت

دکتر سعید،دکتر ایل کا

اینترن: خانم دکتر مقتدر

جمعه

9/6/

دکتر فخارپور

شنبه

10/6/

دکتر دعاگویی

یکشنبه

11/6/

دکتر امانت

دوشنبه

12/6/

دکتر مقتدر

دکتر کریمی،دکتر صادقی فر

اینترن: آقای دکتر امانت

سه شنبه

13/6/

دکتر فخارپور

چهارشنبه

14/6/

دکتر دعاگویی

پنج شنبه

15/6/

دکتر امانت

جمعه

16/6/

دکتر دعاگویی

 

شنبه

17/6/

دکتر مقتدر

 

یکشنبه

18/6/

دکتر فخارپور

 

دوشنبه

19/6/

دکتر مقتدر

 

سه شنبه

20/6/

دکتر دعاگویی

 

چهارشنبه

21/6/

دکتر مقتدر

 

پنج شنبه

22/6/

دکتر امانت

 

جمعه

23/6/

دکتر فخارپور

 

شنبه

24/6/

دکتر دعاگویی

 

یکشنبه

25/6/

دکتر مقتدر

 

دوشنبه

26/6/

دکتر امانت 

 

سه شنبه

27/6/

دکتر فخارپور

 

چهارشنبه

28/6/

دکتر مقتدر

 

پنج شنبه

29/6/

دکتر امانت

 

جمعه

30/6/

دکتر دعاگویی

 

شنبه

31/6/

دکتر دعاگویی

 

 

 

مهر 97

ایام هفته

تاريخ

کشیک

اتند مربوطه

یکشنبه

1/7/97

دکتر خسروی

دکتر پورامیری،دکتر سالاری

اینترن: دکتر علی طوسی

 

دوشنبه

2/7/97

دکتر جعفری

سه شنبه

3/7/97

دکتر طوسی

چهارشنبه

4/7/

دکتر خسروی

دکتر حشمتی

 اینترن :دکتر هدی جعفری

پنج شنبه

5/7/

دکتر جعفری

جمعه

6/7/

دکتر طوسی

شنبه

7/7/

دکتر خسروی

یکشنبه

8/7/

دکتر جعفری

دکتر سعید،دکتر ایل کا

اینترن:

دوشنبه

9/7/

دکتر طوسی

سه شنبه

10/7/

دکتر خسروی

چهارشنبه

11/7/

دکتر جعفری

پنج شنبه

12/7/

دکتر طوسی

دکتر کریمی،دکتر صادقی فر

اینترن: دکتر الهه خسروی

جمعه

13/7/

دکتر خسروی

شنبه

14/7/

دکتر جعفری

یکشنبه

15/7/

دکتر طوسی

دوشنبه

16/7/

دکتر خسروی

 

سه شنبه

17/7/

دکتر جعفری

 

چهارشنبه

18/7/

دکتر طوسی

 

پنج شنبه

19/7/

دکتر خسروی

 

جمعه

20/7/

دکتر جعفری

 

شنبه

21/7/

دکتر طوسی

 

یکشنبه

22/7/

دکتر خسروی

 

دوشنبه

23/7/

دکتر جعفری

 

سه شنبه

24/7/

دکتر طوسی

 

چهارشنبه

25/7/

دکتر خسروی

 

پنج شنبه

26/7/

 دکتر جعفری 

 

جمعه

27/7/

دکتر طوسی

 

شنبه

28/7/

دکتر خسروی

 

یکشنبه

29/7/

دکتر طوسی

 

دوشنبه

30/7/

دکتر جعفری

 

 

 

 

 

 

آذر97

ایام هفته

تاريخ

کشیک

اتند مربوطه

پنج شنبه

1/9/97

دکتر عسکری

دکتر پورامیری،دکتر سالاری

اینترن: دکتر نسرین نظری

 

جمعه

2/9/97

دکتر کریمی افشار

شنبه

3/9/97

دکتر نظری

یکشنبه

4/9/

دکتر عسکری

دکتر حشمتی ، دکتر زند رحیمی

 اینترن :دکتر مهسا کریمی افشار

دوشنبه

5/9/

دکتر نظری

سه شنبه

6/9/

دکتر کریمی افشار

چهارشنبه

7/9/

دکتر نظری

پنج شنبه

8/9/

دکتر کریمی افشار

دکتر سعید،دکتر ایل کا

اینترن: مشترک

جمعه

9/9/

دکتر عسکری

شنبه

10/9/

دکتر نظری

یکشنبه

11/9/

دکتر کریمی افشار

دوشنبه

12/9/

دکتر عسکری

دکتر کریمی،دکتر صادقی فر

اینترن: دکتر فائزه عسکری

سه شنبه

13/9/

دکتر عسکری

چهارشنبه

14/9/

دکتر کریمی افشار

پنج شنبه

15/9/

دکتر نظری

جمعه

16/9/

دکتر نظری

 

شنبه

17/9/

دکتر عسکری

 

یکشنبه

18/9/

دکتر عسکری

 

دوشنبه

19/9/

دکتر کریمی افشار

 

سه شنبه

20/9/

دکتر نظری

 

چهارشنبه

21/9/

دکتر کریمی افشار

 

پنج شنبه

22/9/

دکتر کریمی افشار

 

جمعه

23/9/

دکتر نظری

 

شنبه

24/9/

دکتر عسکری

 

یکشنبه

25/9/

دکتر نظری

 

دوشنبه

26/9/

دکتر کریمی افشار

 

سه شنبه

27/9/

دکتر عسکری

 

چهارشنبه

28/9/

دکتر نظری

 

پنج شنبه

29/9/

دکتر عسکری

 

جمعه

30/9/

دکتر کریمی افشار