۱۳۹۸ دوشنبه ۲۹ مهر

ارتوپدی مردان

               تعداد تخت :56

               ضریب اشغال :68.3

ارتوپدی زنان

               تعداد تخت :31

               ضریب اشغال :41.82

اتاق عمل ارتوپدی